Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI GOWHISTLE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 1

1. O ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, zastosowane definicje będą miały następujące znaczenie:

a. Aplikacja GoWhistle – oprogramowanie pełniące funkcję wewnętrznego kanału dokonywania zgłoszeń, które jest udostępniane za pomocą sieci Internet w ramach Usługi. Aplikacja GoWhistle może być udostępniana w wariantach subskrypcyjnych, wymienionych w Serwisie Internetowym, które różnią się zakresem funkcjonalności oraz wysokości miesięcznego abonamentu.

b. Cennik – dokument udostępniony w Serwisie Internetowym określający wysokość aktualnych opłat za korzystanie z danych wariantów subskrypcyjnych Aplikacji GoWhistle.

c. Dane – Dane Diagnostyczne oraz Dane Użytkownika.

d. Dane Diagnostyczne – wszelkie dane uzyskane przez Zleceniobiorcę z Aplikacji GoWhistle w związku ze świadczeniem Usługi, nie obejmujące Danych Użytkownika, które przechowywane są na Serwerach Zewnętrznych.

e. Dane Użytkownika – wszelkie dane wprowadzone przez Użytkownika do Aplikacji GoWhistle w ramach korzystania z Usługi, które są przechowywane na Serwerach Zewnętrznych.

f. Dokumentacja Zgłoszenia – Dane dotyczące konkretnego Zgłoszenia.

g. Koordynator – osoba fizyczna, wskazana przez Odbiorcę, której powierzono przyjmowanie Zgłoszeń, obsługę Zgłoszeń oraz podejmowanie działań następczych.

h. Model SaaS – model dystrybucji Aplikacji GoWhistle, gdzie aplikacja jest zainstalowana na Infrastrukturze Zleceniobiorcy i udostępniana przez niego Zleceniodawcy poprzez sieć Internet, za pomocą przeglądarki internetowej.

i. Okres rozliczeniowy – okres obowiązywania Umowy.

j. Regulamin – niniejszy Regulamin.

k. Serwery Zewnętrzne – niezależna od Zleceniodawcy infrastruktura techniczna, na której zainstalowana i udostępniania jest Aplikacja GoWhistle.

l. Sygnalista – osoba fizyczna dokonująca Zgłoszenia za pomocą Aplikacji GoWhistle.

m. Strony – Sprzedawca i Odbiorca.

n. Zamówienie – Zamówienie o świadczenie oprogramowania w postaci usługi, mająca za przedmiot Usługę, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Odbiorcą.

o. Usługa – udostępnianie przez Zleceniobiorcę Aplikacji GoWhistle w Modelu SaaS za wynagrodzeniem i na warunkach określonych w zamówieniu.

p. Urządzenia końcowe – urządzenie telekomunikacyjne, przeznaczone do podłączenia do sieci Internet, umożliwiające korzystanie z Usługi.

r. Użytkownik – Koordynator i/lub Sygnalista.

s. Zgłoszenie – przekazanie przez Sygnalistę informacji na temat naruszeń w obrębie Odbiorcy.

t. Sprzedawca – GOWORK.PL SERWIS PRACY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-145), ul. Wirażowa 124 A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000504530, NIP: 7010422232, REGON: 14718678100000

u. Odbiorca – przedsiębiorca, w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, który zawiera Umowę w celu korzystaniu z Usługi na potrzeby prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

w. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 2

1. Niezbędnym warunkiem do skorzystania z świadczonej przez Sprzedawcę Usługi jest akceptacja Regulaminu oraz podpisanie przez Nabywcę zamówienia w formie pisemnej lub elektronicznej.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia Usługi.

3. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a Umową, postanowienia Umowy mają pierwszeństwo przed Regulaminem.

§ 3

1. Aplikacja GoWhistle umożliwia Sygnalistom dokonywanie Zgłoszeń dotyczących zaistniałych lub potencjalnych naruszeń, do których doszło lub prawdopodobnie dojdzie u Zleceniodawcy, jak również przyjmowanie i obsługę Zgłoszeń przez Koordynatorów.

2. Aplikacja GoWhistle zapewnia pełną anonimowość Sygnalisty, chyba że dobrowolnie udostępni on swoje dane osobowe.

3. Dane będą chronione przed osobami trzecimi poprzez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń.

4. Sprzedawca oświadcza, że Aplikacja GoWhistle jest zainstalowana i pracuje w całości na Serwerach Zewnętrznych, a jej użytkowanie odbywa się za pośrednictwem sieci Internet z wykorzystaniem przeglądarki internetowej zainstalowanej na Urządzeniu końcowym. W związku z tym, Odbiorcy ani Użytkownikowi nie przysługują jakiekolwiek prawa do Aplikacji GoWhistle ani innego oprogramowania osób trzecich udostępnianych w ramach Usługi, w szczególności prawo pobrania Aplikacji GoWhistle, jak również zainstalowania poza Serwerami Zewnętrznymi.

§ 4

1. W celu korzystania z Usługi niezbędnym jest spełnienie przez Użytkownika następujących warunków technicznych:

a. Zainstalowana przeglądarka internetowa w aktualnej wersji;

b. Obsługiwane przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Edge.

2. Sprzedawca udostępni Odbiorcy instrukcję w zakresie Aplikacji GoWhistle, której dotyczy Usługa. Instrukcja w formacie PDF zostanie przesłana Zleceniodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez niego adres e-mail, jak również zostanie udostępniona w Serwisie Internetowym.

§ 5

1. Sprzedawca zobowiązuje się do należytego świadczenia Usługi, zapewnienia dostępu do niej przez cały czas trwania Umowy oraz udzielania pomocy w ramach obsługi i wsparcia technicznego Usługi. Wszelkie problemy dotyczące Usługi powinny być zgłaszane Zleceniobiorcy na następujący adres e-mail: pomoc@gowhistle.com

2. Sprzedawca ma prawo do przeprowadzania okresowych konserwacji Usługi, co może skutkować przerwami w dostępie do Usługi.

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapewnienia dostępu do Usługi na poziomie 99,5 % w skali roku.

4. Usługa GoWhistle jest świadczona przez całą dobę, 365 dni w roku, z wyjątkiem zaplanowanych prac konserwacyjnych. W przypadku prac o których mowa Klient zostanie poinformowany w wiadomości email z wyprzedzeniem. W sytuacji Jeżeli w danym miesiącu kalendarzowym dostępność GoWhistle będzie mniejsza niż 99% Klient ma prawo zażądać bezpłatnego przedłużenia aktualnego okresu obowiązywania umowy o 10-krotność czasu braku dostępności GoWhistle.

5. Odbiorca oraz Użytkownik zobowiązani są do stosowania się do zaleceń Sprzedawcy zawartych w komunikatach w Aplikacji GoWhistle oraz komunikatach mailowych, jak również powstrzymania się od korzystania z Aplikacji GoWhistle w terminach przeznaczonych na prace konserwacyjne.

§ 6

1. Wszystkie informacje dotyczące:

• zakładania kont dla koordynatorów,

• zakładania kont dla administratora,

• obsługi zgłoszeń od strony panelu koordynatora i sygnalisty,

• obsługi pozostałych funkcjonalności aplikacji,

zostają dostarczone w ramach wdrożenia aplikacji dla Odbiorcy na wskazany przez niego adres mail w formie dokumentacji elektronicznej.

§ 7

1. Sprzedawca świadczy wsparcie techniczne dla Usługi, z którego mogą korzystać Odbiorca oraz Użytkownik.

2. Wsparcie, polega na udzielaniu przez Sprzedawcę porad i/lub wyjaśnień dotyczących funkcjonowania Aplikacji GoWhistle.

3. Wsparcie techniczne świadczone jest w dni robocze, od godziny 9 do godziny 16 za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem pomoc@gowhistle.com lub telefonicznie pod numerem 795-116-179.

§ 8

1. W przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania Usługi z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Sprzedawca, Odbiorca ma prawo zgłosić reklamację.

2. Reklamacja powinna być wniesiona w terminie 7 dni od momentu stwierdzenia niewykonania lub niewłaściwego wykonania Usługi przez Sprzedawcę. Reklamacje wniesione po tym terminie nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacje powinny być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem pomoc@gowhistle.com lub telefonicznie pod numerem 795-116-179.

4. Sprzedawca rozpatruje reklamację niezwłocznie. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 9

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane:

a. przerwami w dostępie do Usługi z powodu konserwacji, o których mowa w niniejszym regulaminie, b. okresów awarii, będących skutkiem działań lub zaniechań osób trzecich, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, oraz innymi okolicznościami, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę Danych w przypadku działania siły wyższej lub niezgodnego z prawem działania osób trzecich.

§ 10

1. Wszelkie Dane Użytkownika w ramach korzystania z Usługi są własnością Odbiorcy.

2. Sprzedawca umożliwia Użytkownikowi pobranie Dokumentacji Zgłoszenia w okresie świadczenia Usługi, z zastrzeżeniem § 110 ust. 3 Regulaminu.

3. Zleceniobiorca przechowuje Dokumentację Zgłoszenia przez okres 12 miesięcy od momentu zamknięcia obsługi Zgłoszenia przez Koordynatora. Po upływie powyższego terminu, Dokumentacja Zgłoszenia zostanie trwale usunięte bez możliwości jej odtworzenia.

4. Okres przechowania Dokumentacji Zgłoszenia może zostać skrócony lub przedłużony na podstawie odrębnie uregulowanych zapisów Umowy.

5. W momencie rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, niezależnie od przyczyny, Użytkownicy nie będą mogli skorzystać z Usługi, a wszelkie Dane zgromadzone w okresie świadczenia Usługi zostaną trwale usunięte bez możliwości ich odtworzenia. Z tego względu Użytkownik powinien systematycznie pobierać Dane.

§ 11

1. Zakazane jest dostarczanie przez Odbiorcę lub Użytkowników treści o charakterze bezprawnym, naruszającym obowiązujące przepisy prawa.

§ 12

1. Administratorem danych osobowych Odbiorcy jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

a. zawarcie i prawidłowe wykonanie Usługi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (tj. podejmowanie czynności zmierzających do zawarcia umowy i wykonanie umowy), a w odniesieniu do osób reprezentujących i osób kontaktowych również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest kontakt podczas zawierania i wykonywania Usługi),

b. realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sprzedawcy oraz Usługi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj. wypełnienie obowiązku prawnego),

c. ustalanie, dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest dochodzenie i obrona roszczeń).

3. Dane osobowe mogą być przekazywane przez Sprzedawcę: instytucjom uprawnionym do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa, podmiotom, którym Sprzedawca powierza wykonywanie usług na jego rzecz (np. dostawcom usług informatycznych).

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres współpracy. Po tym okresie będą archiwizowane przez czas, w którym właściwe przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobom, których dane dotyczą przysługują następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

6. Podanie danych osobowych wskazanych w Zamówieniu jest niezbędne do rozpoczęcia współpracy. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa rozpoczęcia współpracy.

7. Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres email: iod@gowork.pl

§ 13

1. Administratorem danych osobowych wprowadzonych do Aplikacji GoWhistle przez Użytkowników w ramach Usługi pozostaje Odbiorca.

2. Odbiorca jako administrator danych osobowych lub innych osób przetwarzanych w imieniu Odbiorcy w Aplikacji GoWhisle, ponosi wyłączną odpowiedzialność za spełnienie obowiązków informacyjnych wobec tych osób zgodnie z art. 12 – 14 RODO.

3. Realizacja współpracy GoWork z Odbiorcą wymaga przetwarzania przez GoWork w Aplikacji GoWhisle danych osobowych w zakresie i celu określonym przez Odbiorcę, a zasady tego przetwarzania reguluje Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 – Porozumienie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z usługą GoWhisle

Formularz kontaktowy

Zgody

Administratorem danych jest GoWhistle.com. Dane osobowe przetwarzane są w celu przedstawienia informacji handlowej w odpowiedzi na złożone zapytanie tj. marketingu bezpośredniego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony cel tj. marketing bezpośredni). Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w Regulaminie.